BLOG


TRIBUTACIÓ EN MÒDULS - ESTIMACIÓ OBJECTIVA

Jun 18 2021 - 5:04 AM     Tags: FiscalPer poder tributar per mòduls o mitjançant el Règim d'estimació objectiva, els autònoms i les activitats que desenvolupen han de complir una sèrie de requisits especificats en l'Ordre que desenvolupa el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF.

L'estimació objectiva o per mòduls de l'IRPF s'aplica a determinades activitats professionals que pueds consultar aquí i que compleixin els següents requisits:

 

  • Totes les activitats han d'estar incloses en l'ordre anual que desenvolupa el Règim d'estimació objectiva. A més, no han de sobrepassar els límits establerts per a cada activitat.

 

  • El volum de rendiments íntegres en l'any immediatament anterior no pot superar 250.000 € per a activitats agrícoles i ramaderes o 150.000 € per al conjunt de les activitats econòmiques

 

  • El volum de compres de béns i serveis de l'exercici anterior (exclosa les adquisició d'immobilitzat) no pot superar 150.000 € anuals

 

  • Que les activitats econòmiques estiguin dins de l'àmbit d'aplicació de l'IRPF.

 

  • Que no hagin renunciat o estiguin exclosos de el règim simplificat de l'IVA o de determinats règims especials

 

  • Que cap activitat exercida es trobi en estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats.

 

Us deixo l'enllaç a la informació que té publicada l'Agència Tributària:  Aquí

 

És important destacar que es pot renunciar a l'aplicació d'aquest règim. Si es desitja renunciar a aquesta modalitat, s'haurà d'efectuar mitjançant la presentació de el model 036/037 (Declaració Censal) a la Delegació d'Hisenda que correspongui per domicili a l'empresa. La renúncia suposa la inclusió automàtica en la modalitat d'Estimació Directa (Normal o Simplificada).

 

En estimació objectiva el rendiment net es calcula segons l'Ordre anual que desenvolupa aquest mètode i es multipliquen els imports fixats per als mòduls, pel nombre d'unitats emprades o multiplicant el volum total d'ingressos per l'índex de rendiment net que correspongui a activitats agrícoles , ramaderes i forestals.

 

Els contribuents sotmesos a estimació directa (que tributen per mòduls) han de complir amb les següents obligacions:

 

  • Conservar les factures emeses, rebudes i els justificants dels mòduls aplicats.

 

  • Si es practiquen amortitzacions s'ha de portar el llibre de registre de béns d'inversió.

 

  • Quan el rendiment net es calculi sobre el volum d'operacions, s'ha de dur llibre de registre de vendes o ingressos

 

A més, els autònoms que tributen per mòduls han de realitzar quatre pagaments fraccionats, trimestrals, en el model 131 a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Si en algun trimestre no resultessin quantitats a ingressar, s'haurà de presentar declaració negativa. Els contribuents que desenvolupin activitats agrícoles, ramaderes o forestals, no estan obligats a efectuar pagaments fraccionats si en l'any natural anterior, al menys el 70% dels ingressos procedents de l'explotació, amb excepció de subvencions i indemnitzacions, van ser objecte de retenció o ingrés a compte.

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M