BLOG


PAGAMENT A COMPTE DE L'IMPOST DE SOCIETATS

Dec 03 2022 - 6:58 PM     Tags: Articles de LinkedinAndony és el CEO d'una pime. Ell està navegant pel pagament a compte de l'impost de societats. Quan presentar-ho? Estic obligat? 🤔 No voldràs que t'agafi desprevingut, aquí tens una Guia essencial.

 

Què són els pagaments a compte de l'impost sobre Societats?

 

Són QUANTITATS QUE AVANCES, al llarg de l'any, a compte del pagament de l'impost de societats.

 

En liquidar l'impost, es descompten els pagaments a compte anticipats, normalment, el 25 de juliol de cada any. El model 202 s'utilitza per fer els pagaments fraccionats a l'impost sobre societats.

 

Has de presentar-lo obligatòriament per via telemàtica.

 

Andoni, l'has de presentar als PRIMERS 20 DIES NATURALS (15 si vols domiciliar el pagament) dels mesos d'abril, octubre i desembre.

 

Si el venciment del termini coincideix amb un DISSABTE O DIA INHÀBIL, podràs pagar el primer dia hàbil immediat següent. Per exemple, si la data límit cau en diumenge, es trasllada al dilluns següent, sempre que no sigui festiu. Si ho és, es trasllada al primer dia que no ho sigui.

 

Qui està obligat a presentar el model de pagament a compte de l'IS?

 

Andoni estaràs obligat a presentar-lo si l'IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS és superior a 6.010.121,04 euros a la data en què s'iniciï el període impositiu (NORMALMENT 01/01 – 31/12) al qual correspon el pagament fraccionat.

 

En aquest cas ESTÀS OBLIGAT INDEPENDENT DE SI HAS DE PAGAR O SURT NEGATIU (sense ingrés).

 

També ho hauran de presentar quan, ENCARA QUE NO SUPERIS els 6.010.121,04 euros de volum d'operacions, LA DECLARACIÓ ENS DÓNA A INGRESSAR.

 

QUI NO ESTÀ OBLIGAT? No ho presentaran:

 

  • Les agrupacions dinterès econòmic i les unions temporals dempreses acollides al seu règim especial i en les quals el percentatge de participació en aquestes, en la seva totalitat, correspongui a socis o membres residents en territori espanyol.

 

  • Determinades entitats que tributen a l'impost sobre societats al 0 % oa l'1 %.

 

El càlcul dels pagaments fraccionats

 

Hi ha 2 modalitats per calcular el pagament fraccionat.

 

💠 En la modalitat d'aplicació GENERAL es procedeix de la manera següent:

 

  • La base de càlcul és la QUOTA ÍNTEGRA DE L'ÚLTIM PERÍODE IMPOSITIU minorada en les deduccions i les bonificacions.

 

  • Per calcular l'import que cal pagar, s'aplica un percentatge del 18% a la base calculada.

 

💠 La segona modalitat és opcional, llevat que TINGUIS UN IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS SUPERIOR a 6.000.000 d'euros:

 

  • La base de càlcul és la part de base imposable del període dels tres, nou o onze primers mesos de cada any natural.

 

  • A aquesta base se li aplica el tipus del 18% per calcular limport del pagament fraccionat.

 

COM ES COMPTABILITZA EL PAGAMENT FRACCIONAT?

 

S'utilitza el compte 473 HISENDA PÚBLICA, RETENCIONS I PAGAMENTS A COMPTE Es carregarà per l'import de la retenció o el pagament a compte, amb abonament, generalment, a comptes del grup 5.

 

RECORDA QUE NO ES POT AJORNAR EL PAGAMENT FRACCIONAT DE L'IMPOST DE SOCIETATS

 

 

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M