BLOG


INDEMNITZACIONS PER ACOMIADAMENT

May 29 2021 - 9:14 PM     Tags: FiscalIndemnitzacions exemptes

Acomiadament objectiu

Les indemnitzacions per acomiadament estan exemptes mentre s’aboni la quantitat prevista en l’Estatut dels Treballadors.

 • No obstant això, en els casos d’acomiadament objectiu (o col·lectiu) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o bé per força major —en què la indemnització legal és de 20 dies de salari per any treballat amb el límit de 12 mensualitats—, el límit d’indemnització exempta en l’IRPF augmenta fins a la part que no superi els límits fixats per a l’acomiadament improcedent.
 • En tot cas, l’import de la indemnització exempta té com a límit la quantitat de 180.000 euros.

Acomiadament improcedent

La indemnització per acomiadament improcedent és de 33 dies per any, amb un màxim de 24 mensualitats. No obstant això, si el contracte es va signar abans del 12 de febrer de 2012, la indemnització per acomiadament improcedent és de 45 dies pel temps treballat anteriorment a aquesta data, i a raó de 33 dies pel temps posterior, amb un màxim total de 720 dies de salari (tret que el càlcul reportat fins l’11 de febrer de 2012 sigui superior, cas en què aquesta quantitat opera com a límit màxim).

En els acomiadaments que el jutge declara improcedents, la indemnització queda exempta (amb els límits indicats) sense més requisits. No obstant això, si és l’empresa la que reconeix la improcedència, tingueu en compte que:

 • Aquest import només estarà exempt si es reconeix en l’acte de conciliació i fins el límit de la indemnització per acomiadament improcedent.
 • Si s’abona una indemnització sense acudir a la conciliació, l’empresa pagadora haurà de practicar retenció, ja que aquesta quantitat estarà subjecta a l’IRPF del treballador.

Les indemnitzacions reconegudes en l’acte de conciliació també poden quedar subjectes i no exemptes si Hisenda considera que la conciliació amaga un pacte previ per a extingir el contracte. Vegeu alguns indicis d’«acomiadaments simulats»:

 • Algunes empreses redacten cartes d’acomiadament senzilles i genèriques. En el cas de la sentència indicada, els acomiadaments inclús van ser verbals.
 • Si la indemnització és inferior a la de l’acomiadament , Hisenda pot considerar que no  hi ha hagut un acomiadament real.
 • Si s’acomiaden empleats amb edats i antiguitats elevades, es pot tractar de «baixes incentivades» per a accedir a la jubilació.

Alts directius

Quan l’acomiadat és un alt directiu, la llei no concreta la quantitat de la indemnització per acomiadament, i la indemnització exigible és la que hagin pactat les parts en el moment de la contractació. Només si no hi ha pacte, existeix una indemnització mínima de set dies per any treballat, amb un màxim de sis mensualitats.

Degut a aquesta llibertat de pactes, Hisenda sempre havia considerat que aquestes indemnitzacions no estaven exemptes d’IRPF i que tributaven des del primer euro satisfet. A aquest efecte, argumentava que en aquest cas no es complia el requisit que la indemnització vingués establerta per llei.

No obstant això, a finals de 2019, el Tribunal Suprem va posar fi a aquest criteri i estableix que, com que la indemnització de set dies és obligatòria, també s’ha de gaudir d’exempció fins a aquest límit (tant si no hi ha pacte com si s’ha pactat una indemnització inferior o superior a aquest límit).

Fi de contracte temporal

Tot i que no es tracti d’un acomiadament, recordeu que quan finalitza un contracte temporal o d’obra i servei, en general el treballador té dret a una indemnització de 12 dies per any treballat. I tot i que aquesta indemnització està prevista en la llei, Hisenda considera que no gaudeix d’exempció en l’IRPF (existeixen algunes sentències que consideren que també n’han de quedar exemptes; també existeixen pronunciaments a favor d’Hisenda).

Indemnitzacions subjectes

Supera el límit legal

Independentment del tipus d’acomiadament i de la indemnització legal que correspongui segons l’Estatut dels Treballadors, si la indemnització percebuda supera els 180.000 euros, l’excés està sotmès a tributació per IRPF.

Així mateix, si la indemnització supera els límits legals, l’excés també queda subjecte a l’IRPF. Per exemple:

 • Si una empresa acomiada un empleat a qui va reconèixer una antiguitat quan el va contractar, la indemnització només està exempta per l’import segons l’antiguitat real d’aquest empleat (la de la data d’incorporació).
 • La indemnització només estaria totalment exempta si l’antiguitat superior derivés d’una subrogació o perquè es va contractar l’afectat després d’haver tingut diversos contractes temporals dins d’empreses del mateix grup.
 • Quan un treballador d’una empresa ha treballat en altres societats del mateix grup o prové d’una empresa que ha estat absorbida, la seva antiguitat a l’efecte de calcular la indemnització per acomiadament serà la que tingui acumulada, no la de l’última empresa en què hagi treballat (es considerarà que sempre ha treballat per al mateix empresari).

Tributació dels excessos

Quan la indemnització quedi subjecta a l’IRPF (bé totalment o bé perquè supera els límits indicats en els punts anteriors), l’import subjecte es pot reduir en un 30% si la durada del contracte laboral ha sigut superior a dos anys, i sempre que es compleixin els requisits restants previstos en la normativa fiscal. A l’efecte de calcular aquesta reducció, tingueu en compte que:

 • Si l’excés sobre 180.000 euros no supera els 300.000 euros, la reducció del 30% s’aplica sobre tota la indemnització subjecta.
 • Si la part d’indemnització sotmesa a IRPF està entre 300.000 i 700.000 euros, la reducció s’aplica sobre 300.000. Per tant, serà sempre de 90.000 euros (300.000 x 30%).
 • Si la part que tributa supera els 700.000 euros, la reducció només s’aplica sobre el resultat de restar a 300.000 euros la diferència entre la quantitat no exempta i 700.000 euros.
 • Si la part subjecta a l’IRPF excedeix d’un milió d’euros, no s’aplica reducció.

Si la indemnització es cobra de manera fraccionada, la reducció del 30% només es pot aplicar si el quocient resultant de dividir el nombre d’anys de generació de la indemnització entre el nombre d’exercicis de fraccionament és superior a 2.

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M