BLOG


AGENDA ABRIL 2021

Mar 30 2021 - 5:48 AM     Tags: Fiscal • DES DEL 7 D'ABRIL FINS AL 30 DE JUNY
  EN GENERAL, ELS TERMINIS DE PRESENTACIÓ TELEMÀTICA D'AUTOLIQUIDACIONS AMB DOMICILIACIÓ DE PAGAMENT FINALITZEN AMB CINC DIES NATURALS D'ANTELACIÓ ALS TERMINIS INDICATS EN EL PRESENT CALENDARI.
  VEGI, A AQUEST EFECTE, L'ARTICLE 3 I L'ANNEX II DE L'ORDE EHA 1658/2009.

  RENDA I PATRIMONI

  • Presentació per Internet de les declaracions de Renda 2020 i Patrimoni 2020

   • AMB RESULTAT A INGRESSAR AMB DOMICILIACIÓ EN COMPTE, FINS AL 25 DE JUNY

 • REGULARITZACIÓ DE RETENCIONS

  Regularització del tipus de retenció aplicable en nòmina, respecte de les variacions produïdes en el trimestre anterior.

 • FINS AL 20 D'ABRIL
  EN GENERAL, ELS TERMINIS DE PRESENTACIÓ TELEMÀTICA D'AUTOLIQUIDACIONS AMB DOMICILIACIÓ DE PAGAMENT FINALITZEN AMB CINC DIES NATURALS D'ANTELACIÓ ALS TERMINIS INDICATS EN EL PRESENT CALENDARI.
  VEGI, A AQUEST EFECTE, L'ARTICLE 3 I L'ANNEX II DE L'ORDE EHA 1658/2009.

  RENDA I SOCIETATS

  • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

   • Març 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
   • Primer trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
  • PAGAMENTS FRACCIONATS RENDA

   • Primer trimestre 2021:
    • Estimació directa: 130
    • Estimació objectiva: 131
  • PAGAMENTS FRACCIONATS SOCIETATS I ESTABLIMENTS PERMANENTS DE NO RESIDENTS

   • Exercici en curs:
    • Règim general: 202
    • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

  IVA

  • Març 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
  • Març 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Primer trimestre 2021. Autoliquidació: 303
  • Primer trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
  • Primer trimestre 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
  • Primer trimestre 2021. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
  • Primer trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Sol·licitud de devolució del Recàrrec d'Equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Març 2021: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Gener 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Març 2021: 548, 566, 581
  • Primer trimestre 2020: 521, 522, 547
  • Primer trimestre 2021. Activitats V1, V2, F1, F2: 553 (establiments autoritzats per a l'administració de la comptabilitat en suport paper)
  • Primer trimestre 2021. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Març 2021. Grans empreses: 560
  • Primer trimestre 2021. Excepte grans empreses: 560
  • Any 2020. Autoliquidació anual: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Primer trimestre 2021. Pagament fraccionat: 585
  • Any 2020. Autoliquidació anual: 589

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  • Primer trimestre 2021: 595

  IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

  • El gener, el febrer i el març 2021: 604
 • ABANS DE L'1 DE MAIG

  Abans de l'1 de maig: la Tresoreria General de la Seguretat Social ha de procedir a abonar, d'ofici, les devolucions que siguin procedents per haver cotitzat en règim de pluriactivitat durant l'any anterior (si s'han superat els límits de cotització que fixa la llei) .

 • FINS AL 30 D'ABRIL
  EN GENERAL, ELS TERMINIS DE PRESENTACIÓ TELEMÀTICA D'AUTOLIQUIDACIONS AMB DOMICILIACIÓ DE PAGAMENT FINALITZEN AMB CINC DIES NATURALS D'ANTELACIÓ ALS TERMINIS INDICATS EN EL PRESENT CALENDARI.
  VEGI, A AQUEST EFECTE, L'ARTICLE 3 I L'ANNEX II DE L'ORDE EHA 1658/2009.

  IVA

  • Març 2021. Autoliquidació: 303

  • Març 2021. Grup d'entitats, model individual: 322

  • Març 2021. Grup d'entitats, model agregat: 353

  DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

  • Primer trimestre 2021: 179

  NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

  • Primer trimestre 2021. Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M