BLOG


AGENDA

Feb 03 2022 - 5:50 AM     Tags: Fiscal Laboral • DES DE FEBRER FINS A NOVEMBRE
  • Des de febrer fins a novembre de 2021, les empreses dedicades al turisme -o a el comerç o a l'hostaleria vinculades al turisme- que tinguin fixos discontinus, poden aplicar en aquests mesos una bonificació en les cotitzacions d'aquests fixos discontinus.
 • FINS AL 21 DE FEBRER
  En general, els terminis de presentació telemàtica d'autoliquidacions amb domiciliació de pagament finalitzen amb cinc dies naturals d'antelació als terminis indicats en el present calendari.
  Vegeu, a aquests efectes, l'Article 3 i l'Annex II de l'Ordre EHA 1658/2009.

   

   

  •    Renda i Societats

  •    Número d'Identificació Fiscal

  •    IVA

  •    Subvencions, Indemnitzacions o Ajuts d'Activitats Agrícoles, Ramaderes o Forestals

  •    Impost sobre les primes d'assegurances

  •    Impostos especials de fabricació

  •    Impost sobre l'electricitat

  •    Impostos mediambientals

  •    Impost sobre les transaccions financeres

   

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats daccions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  •    Gener 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

   

  NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

  •    Quart trimestre 2021. Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

  •    Declaració anual 2021. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

   

  IVA

  •    Gener 2022. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349

  •    Gener 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

   

  SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUTS D'ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES O FORESTALS

  •    Declaració anual 2021: 346

   

   

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  •    Gener 2022: 430

   

  IMPOSTOS ESPECIALS I MEDIAMBIENTALS

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  •    Novembre 2021. Grans empreses: 561, 562, 563

  •    Gener 2022: 548, 566, 581

  •    Quart trimestre 2021. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

  •    Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

   

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  •    Gener 2022. Grans empreses: 560

   

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  •    Quart trimestre 2021. Pagament fraccionat: 583

   

  IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

  •    Gener 2022: 604

 • FINS AL 28 DE FEBRER
  En general, els terminis de presentació telemàtica d'autoliquidacions amb domiciliació de pagament finalitzen amb cinc dies naturals d'antelació als terminis indicats en el present calendari.
  Vegeu, a aquests efectes, l'Article 3 i l'Annex II de l'Ordre EHA 1658/2009.

   

  •    IVA

  •    Impost de Societats

  •    Declaració anual de consum d'energia elèctrica

  •    Declaració informativa anual d'operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit

  •    Declaració informativa anual de plans d'estalvi a llarg termini

  •    Declaració anual d'operacions amb tercers

   

  IVA

  •    Gener 2022. Autoliquidació: 303

  •    Gener 2022. Grup d'entitats, model individual: 322

  •    Gener 2022. Grup d'entitats, model agregat: 353

  •    Gener 2022. Finestreta única - Règim d'importació: 369

   

  IMPOST SOBRE SOCIETATS

   •    Entitats l'exercici de les quals coincideixi amb l'any natural: opció/renúncia a l'opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036

  •    Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural, l'opció/renúncia per aquesta modalitat de pagaments fraccionats s'exercirà, en els primers dos mesos de cada període impositiu o entre l'inici del període impositiu esmentat i la fi del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos: 036

   

  DECLARACIONS INFORMATIVES

  DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA

   •    Any 2021: 159

   

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

   •    Any 2021: 170

   

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANS D'ESTALVI A LLARG TERMINI

   •    Any 2021: 280

   

  DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERS

   •    Any 2021: 347

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M