SERVEIS


Assessoria Comptable

- Comptabilitat de societats, empresaris i professionals.

- Assessorament en la interpretació de balanços i comptes de pèrdues i guanys.

- Legalització de llibres oficials i comptes anuals per la seva presentació al registre mercantil.

 

Assessoria Laboral

- Contractes, nòmines i assegurances socials.

- Assessorament sobre els contractes més adients per cada treballador.

- Riscos Laborals.

 

Assessoria Fiscal

- Inspeccions tributàries, recursos i reclamacions.

- Complementació de les diferents declaracions trimestrals, mensuals i anuals a les que vingui obligada la seva activitat.

- Protecció de dades.

 

Assessoria Mercantil

- Gestió de qualsevol canvi en la forma jurídica de l'empresa.

- Assessorament i gestió de tancaments, liquidacions i dissolucions d'empreses.

- Assessorament i gestió en ampliacions i disminucions de capital social i socis o accionistes.

 

Tràmits Trànsit ( + info)

- Canvi de domicili.

- Canvis de titularitat o transferències.

- Baixes.

- Duplicats de documents de vehicles.

- Altes i rehabilitacions.

 

+ info

 

Assegurances

- Vehicles.

- Vida i salut.

- Llars.

- Responsabilitat civil.

- Comerç.