NOVETATS LEGISLATIVES


2019

- Notes a la vaga general 18-10-2019

- Serveis gratuits entre societat i el seu soci únic

- Comentaris inapropiats en xarxes socials sobre l'empresa i els companys sense identificar-los: Son causa d'acomiadament disciplinari?

- L'empresa no pot utilitzar un video gravat per un treballador per sancionar a un altre

- Pot dividir-se la quota del rebut de l'IBI en proporció al percentatge de propietat de cada titular?

- Tipos de distintivos mediambientals

- Utilitzar el vehicle d'empresa per assumptes particulars pot ser motiu d'acomiadament

- Criteri de l'INSS pel càlcul de la pensió de jubilació procedent del treball a temps parcial

- Consideració en l'IRPF de les despeses derivades d'obres en la façana d'un edifici

- Termini per la inscripció en el Registre de prestadors de serveis a societats i fideicomisos

- Entrega de revistes als treballadors: pot substituir-se per l'accés a una plataforma digital?

- Complement d'antiguitat: Pot suposar una doble escala salarial?

- Embargament de sou. Com es realitza si les pagues extres estan prorratejades?

- Instruccions per l'actuació de la ITSS contra el frau en la contractació

- Nou criteri de l'INSS sobre l'obligació dels autònoms d'optar per una mútua

- Nou criteri de l'INSS sobre la durada de la prestació per maternitat de les families monoparentals

- Obligacions de facturació per llogar immobles amb finalitat turística

- Prestació per incapacitat temporal rebuda d'un contracte d'assegurança voluntari amb una mutua de previsió social

- La jubilació activa d'autònoms societaris. La controversia continua

- Afecta l'activitat desenvolupada per el soci persona físical al tipus impositiu d'una societat de nova creació?

- Inici de l'aplicació de llibertat d'amortització

- Distribució irregular de jornada: sempre amb 5 dies de preavís

- AT in itinere L'empresa es responsable per programar una reunió sense respectar el descans entre jornades

- Dret a la concreció horaria

- Gaudir de vacancesno pactades amb l'empresa es causa d'acomiadament disciplinari

- Cartes d'avís d'hisenda

- Jubilació parcial i contracte de relleu. S'ha de substituir al treballador relevista suspés de sou i feina?

- Que inclou el salari a percebre durant el gaudiement dels permisos retribuïts?

- La AN declara que per assolir la quantia del SMI han de tenir-te en compte tots els complements salarials.

- Quins requisits han de complir-se per considerar que existeix assetjament laboral?

- Modificació del termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts d'IAE

- Tractament de les quotes RETA satisfetes per la societat al seu administrador

- Permís retribuït per defunció de familiar. Quan comença el seu gaudiment?

- Indemnització per extinció de contracte. Quan està subjecta a IRPF?

- El Tco declara nul el mètode de càlcul de la pensió de jubilació dels treballadors a temps parcial

- Nou codi de bones pràctiques tributàries

- Repudiació i acceptació herència: efectes en ISC, IP I IRPF

- Es suficient l'empadronament perjustificar el caràcter de vivenda habitual? Mobilitat geogràfica

- Aplicació de la reducció del 30% a les retribucions plurianuals

- El TS declara que asistir a actes amb clients fora de la jornada es temps de treball

- Calendari del contribuent: juliol 2019

- LA NOVA "JORNADA LABORAL A LA CARTA"

- S'ha de vincular el concepte de vivenda habitual només a la dada de consum elèctric?

- Es reconeix indemnització per danys i perjudicis a un treballador per sobrecàrrega laboral

- Quant pagadors s'entenen que te un treballador per compte aliena davant d'una subrogació empresarial?

- RETA. Ultims dies per canviar les bases de cotització

- Vivendes de lloguer social: s'aplica alguna bonificació en l'IBI?

- Substitució d'una retribució dineraria per un ticket de formació d'idiomes

- Comentaris al criteri tècnic en materia de Registre de Jornada

- La denegació injustificada de la concreció horariade la reducció de jornada per cura d'un menor es indeminitzable per danys morals

- Exempció per reinversió en vivenda habitual: préstec privat vs préstec hipotecari

- Arrendament d'immoble amb opció de compra

- Increment del SMI a 900€. Pot absorvir un plus fixat en conveni col·lectiu anulat?

- Jubilació parcial amb prestació de serveis de forma acomulada. Es pot amplicar el situació de IT?

- Indemnització per extinció del contracte . Quan està subjecte a IRPF?

- PERMISOS LABORALS PER LES ELECCIONS MUNICIPALS I PARLAMENT EUROPEU

- Registre de jornada - Model de comunicació als treballadors

- Quan es pot reclamar la compensació econòmica de les vacances coincidents amb IT?

- Quina és la responsabilitat de l'empresa en l'accident causat per una imprudència de l'encarregat?

- Excedència i extinció del contracte en el període de prova. Quan es reconeix la prestació per atur?

- Entra en vigor l'obligació empresarial de registrar diariament la jornada dels treballadors

- Retribució variabl. Quins efectes te fixar un objectiu inasolible?

- Regulada la compatibilitat entre la pensió de jubilació i l'activitat de creació artística

- Deduibilitat de les despesesde conservació i reparació d'una vivenda en expectatives de lloguer

- Es possible canviar de tributació conjunta a individual una vegada finalitzat el termini voluntari de declaració

- Els tres primers dies de malaltia del treballador no necessiten comunicat de baixa

- Obert el termini per sol·licitar el bonus de prevenció

- La indemnització per final de contracte temporal declarat fraudulent i per acomiadament improcedent son compensables

- prova de videovigilància. És vàlida per provar un incompliment laboral?

- En quines condicions s'ha de trobar el treballador en situació de guardia localitzada?

- La liquidació de la quitança no allibera al treballador del pagament de les quantitats que es deuen a l'empresa

- Guany patrimonial en la transmissió d'una vivenda que ha estat arrendada

- Validesa de la notificació tributaria

- Tractament en l'IVA aplicable a l'arrendament de horts urbans a particulars i altres serveis relacionats

- Es recupera el subsidi per aturats majors de 52 anys (RDL 8/2019)

- Reducció de jornada per guarda legal. Es pot acomular en dies concrets?

- Règim de pagaments a compte establerts per el RDL 2/2016: Questió d'inconstitucionalitat

- Acomiadament objectiu per faltes d'assistència al treball. El TS deixa clares les regles del càlcul

- El TS posa fi a l'assumpte de Diego Porras. Els interins per substitució no tenen dret a indeminització a la finalització del seu contracte

- Nova prestació per la cura del lactant

- Les mares autònomes poden accedir a la tarifa plana després de la seva baixa per maternitat

- Nova regulació del conveni especial per majors de 55

- Contracte d'arres subscrit en un exercici diferent al de la venda de l'inmoble: imputació temporal

- Implicacions fiscals de la indemnització derivada pel pacte de no competència postcontractual

- S'obliga a les empreses al registre de la jornada

- Entran en vigor les mesures socials del RDL 6/2019 i RDL 8/2019

- Criteris de residència fiscal de les persones físiques i absències esporàdiques

- Reconeixement mèdic per el control de l'absentisme. Qui ha d'abonar les despeses de desplaçament?

- Indemnització per danys i perjudicios per AT. El TS matitza la seva doctrina sobre compensació de quantitats per lucre cesant

- El treballador en excedència voluntaria no te dret a indemnització si l'empresa desapareix

- Normes en la finalització de la col·laboració voluntària de les empreses en la IT

- Es pot obligar als treballadora a aportar un mòbil personal per realitzar la seva tasca?

- Despesa deduible del rendiment del treball per mobilitat geogràfica

- Es correcte la notificació realitzada a qui figura en el Registre Mercantil com administrador?

- Responsabilitat solidaria: vinduclació de l'Administració a la valoració dels bens ocultats o transmesos

- Cura de menors afectats per càncer o una altre enfermetat greu: s'actualitza la llista d'enfermetats

- Quan pot celebrar-se un contracte eventual?

- Aprovats els models IRPF i IP, exercici 2018

- El TS canvia la seva doctrina: l'obligació d'oferir un servei de menjador no està vigent

- Les 10 noves mesures en materia d'igualtat

- Aprovació Reial Dechret vivenda-lloguer

- Qualificació d'una operació com entrega de bens o com a prestació de serveis

- Es troben els interessos generats per l'endarreriment d'un pagament d'una indemnització, amparats per l'exempció?

- Codi de conducte. L'empresari no pot accedir a les dades fiscals del treballador per comprovar el seu compliment

- Arrendament de vivendes amb finalitats turístiques: model 179

- Conseqüències de la presentació extemporania d'una autoliquidació per l'IS

- Reinversió de beneficis extraordinaris: data en que s'enten materialitzada la inversió

- Quan existeix un delicte de frau a la seguretat social?

- IRPF: modalitat de tributació en supòsits de separació legal o divorci

- Pot ajornar-se/fraccionar-se el pagament d'un deute quan el contribuient tenen altres deutes en via executiva?

- Règim sancionador de les operacions vinculades

- Càlcul de la indemnització per AT/EP: Procedeix descomptar el rebut per IT

- Indemnització per acomiadament objectiu i transferència bancaria: Quan es compleix el requisit de simultanietat?

- Quotes satisfetes a entittas asseguradores per la cobertura de malaltia

- Incompliment de contracte d'exclusivitat: consequències fiscals

- Pautes per investigar legalment els mails del treballadors

- Normes de cotització 2019

- Indemnització i interessos per danys i perjudicis

- Exempció per reinversió en vivenda habitual

- Acomptes de salari

- L'acord de desvinculació de les condicions del conveni no tenen efectes retroactius

- Successió de plantilles: Quan una activitat requereix essencialment en la mà d'obra?

- Traspassar d'un pla de pensions a una altra entitat bancària

- Pot aplicar-se l'exempció per transmissió de vivenda habitual si es lloga alguna de les seves habitacions?

- Indemnització per acomiadament: requisits formals per la seva exempció en l'IRPF

- Aprovat el pla de xoc d'ocupació jove 2019-2021

- Publicada la nova Llei Orgànica de protecció de dades i garanties dels drets digitals

- Immobles en desus. Imputació de rendes immobiliaries

- Càlcul de retencions 2019

- Enderrocament de la vivenda habitual per tornar a construir-la

- Subsidi d'atur amb càrregues familiars. S'inclou la parella de fet en la unitat familiar?

- Novetats en les prestacions de la Seguretat Social (RDL 28/2018)

- Canvis en la pensió de jubilació (RDL 28/2018)

- Novetats en les prestacions i la cotització dels autònoms (RDL 28/2018)

- Encara que el conveni ho autoritzi, l'empresa no pot modificar unilaterlmanet la jornada

- Desenvolupada per 2019 el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i el règim simplificat de l'IVA

 

2018

- Salari mínim interprofessional 2019

- Quin requisits han de complir els complements salarials per incloures en la retribució de vacances?

- Lloguer d'immobles amb serveis complementaris

- Premis sorteig loteria de Nadal

- RETA

- Gaudiment compartit de la maternitat: Quan es pot exercir l'opció en favor de altre progenitor?

- El treballador interí pot tenir un nivell salarial diferent al del treballador substituit?

- El TS declara que el període com a becari no computa a efectes d'antiguitat

- Lot de Nadal. Condició més beneficiosa o mera liberalitat de l'empresari?

- Subrogació convencional. El TS revisa la seva doctrina per alinearla amb la del TJUE

- Taxa d'atur inferior al 15%: conseqüències laborals

- Potestat disciplinaria: Quan prescriuen les faltes ocultades a l'empresa?

- Es possible la deducció de l'IVA suportat amb anterioritat a l'inici de l'activitat empresarial?

- Responsabilitat de les persones jurídiques

- Modificació de determinats models d'IVA

- Un Whatsapp no és vàlid per comunicar una modificació substancial de condicions de treball

- Dret a prestacions RETA: Quan s'ha de complir el requisit d'estar al corrent de pagament?

- Disminució voluntària del rendiment. Quines eines de control son vàlides per justificar l'acomiadament?

- Valoració de les accions entregades al treballador com part de la seva retribució

- Gestió de cartera d'inversió

- Assegurança de vida: Tributació

- Diligència d'embarg de crèdits: Que ha de fer el tercer obligat quan es modifica el contracte que origina el crèdit?

- És vàlid vincular el contracte d'obra o servei determinat a la duració d'una contracta?

- Defunció per enfermetat professional i indemnització per danys i perjudicis: Poden reclamar els hereus de la viuda?

- Complement de IT. Com es calcula quan canvia el salari el mes del fet causant?

- Renting vehicle: deduibilitat de les seves despeses

- Presentació model 347

- Pot accedir un autònom societari a la jubilació activa?

- Subrogació establerta per conveni

- Que succeeix quan les vacances fixades obligatoriament per Nadal coincideixen amb una IT?

- La finalització de la contrata a la que el treballador està adscrit no justifica la inasistència al lloc de treball

- Exempció de la prestació per maternitat

- Jubilació anticipada involuntaria. Pot acreditar-se el pagament de la indemnització mitjançant document privat?

- És temps de treball la guardia per localizació?

- Nou pronunciament del TJUE sobre el risc durant la lactancia natural

- Renda i ocupació ilegal d'un immoble

- Quan es considera que existeix treball nocturn?

- Permís d'hospitalització d'un familiar requereix hospitalització

- Incorporació al Sistema Red

- Posibilitat de mobilització de drets econòmics entre sistemes de previsió social

- Arrendament d'immobles. Tipus reduit en IS

- Adaptació a la LGP/18 de algunos modelos del IS

- Cómput descomptes salarials i participació en vaga

- Gaudir permís acomulat de lactancia

- Acturalització ticket restaurant

- Registro electrònic amb l'administració

- Excesos d'adjudicació per extinció de condomini

- Modificació en l'ordenament per la normativa europea

- Càlcul indemnització i com reduir la jornada

- Subsidi extraordinari

- Previnció10

- Imputació temporat d'ingressos derivats de la devolució

- Doble succesió

- Mesura del sorol

- Risc de lactancia

- Adaptació al RGPD

- Contingut del pla director de treball digne

- Prescripció de les faltes

- Permisos curts i llargs

- Consideració Accident de treball

- Requisit carència de rendes

- Ampliació tarifa plana

- Ampliació permís de paternitat

- Campanya IS

- Novetats fiscals

- Causa acomiadament disciplinari

- Interins en centres no universitaris

- Reinversió vivenda habitual en local

- Discriminació indirecta

- Nulidad por esquirolaje interno

- Conversió de temps complert a temps parcial

- Fogasa i extinció per trasllat

- Em factura a través SL

- Fals autònom

- Lloguer turístic

- Data de tancament de l'activitat

- Noves obligacions en materia de protecció de dades

- Reinversió en una renda vitalicia

- Efectes de la retractació del treballador

- Complement IT i treballador ETT

- Obligació en les notificacions electròniques

- Aprovació declaració vivenda cedida amb finalitat turística

- obligatorietat de reconeixement mèdic

- Cobertura d'accidents i enfermetat

- Conservació factures en format electrònic

- Dietes segons tipus de contracte

- Cómput pèrdues en finalització activitat

- Còmput faltes d'assistència

- Bonus prevenció

- Pla estratègic inspecció de treball

- Arrendament d'immobles

- Requisits de laboralitat

- Rescisió de contracte de lloguer: indemnització

- Deducció per lloguer de vivienda habitual

- Inici campanya renda i patrimoni

- Interpretació permisos familiars

- Complements que computen en vacancess

- Nova obligació fiscal per les plataformes dels pisos d'us turístic

- Declaració renda i patrimoni

- Dia mundial de la dona treballadora

- Naturalesa de les guardies domiciliaries

- Inclusió de la treballadora embarassada en acomiadament colectiu

- Mínim per ascendent

- Modificacions iva

- Notificacions electròniques

- Antiguitat en fixes discontinus

- Accident in itinere en un curs de formació

- Canvis en el registre de jornada

- Prestració de serveis de lloguer

- Suspensió del contracte fixe-discontinu

- Disposició anticipada plans de pensions

- Criteris de repartiment pensió viudetat

- Treballador o Autònom

- Modificacions intraestat

- Control tributari 2018

- Novetats legislatives 2018

- Taula de retencions 2018

- Requisits d'accés a la jubilació

- Novedats autònoms

- Bonificació del 100% contractació familiar

- Reincorporació en excedència voluntària

- Vulneració del dret a la intimitat

- Excedècia menors 3 anys

- Obligacions tributaries gener

- Nulitat acomiadament a una embarassada

- Efectes prestacions RETA

- Salari mínim interprofessional 2018

 

2017

- Transgresió de la bona fe contractural

- Cobertura de vacans i vulneració de les normes d'igualtat

- Lloguer de vivenda per una empresa

- Nulitat en contracte obra o servei

- Permís de votacions 21d

- Compte amb EBM

- Descans setmanal obligatori

- IT per operació de presbicia

- Prova de l'incompliment del treballador

- Implicacions uniforme de treball

- Encadenament contractes temporals

- Compres online

- Transgressió de la bona fe contractual

- Acomiadament objectiu per absentisme

- Permisos eleccions 21/12

- Noves mesures per autònoms

- Noves despeses deduibles

- Finalització termini canvi Reta

- Festius 2018

- La falta de consignació del NIF del destinatari en la factura impedeix la deducció de les quotes d'IVA soportades

- Comunicat Agència Tributària de Catalunya

- Obligacions tributàries 10/2017

- Impagament de salaris i nova relació laboral

- Iva aplicat en espectacles en Viu

- Prestadió de serveis entre entitats vinculades

- Reclamació de danys i perjudicis

- Vigilancia comunicacions del treballdors

- Modificació terminis 347 i 184

- Exenció de la prestació de maternitat

- Factura acompte

- Dies de lliure disposició son recuperables?

- Justificació de les absencies inferiors a 3 dies

- Regulació comunicats de confirmació

- Període becari

- Límit d'aportació de documentació

- Retribució en espècie

- Inversió del sujecte passiu

- Novedades de convenios

- Execucions d'obra

- Subvencions 01/07

- Inici campanya Impost societats

- Manual SII

- Informació SII

- Comprovació ingressos bancaris

- Aprovació SII i baixa extraord. redeme

- Novetats alhora de confeccionar els llibres registres

- Impost sobre vegudes ensucrades

- Clàusules Terra

- Criteris ajornaments

- Ajornament iva

- Salari Mínim 2017

 

2016

- Retencions 2017

- Mesures urgents de la garantia juvenil

- SMI i bases de cotització 2017

- Principals mesures tributàries

- Mesures tributaries i socials

- Novetats llibre registre electrònic

- Èxit davant hisenda

- Actualirzació de normativa

- Professional informa

- Millorar el resultat fiscal

- Preparant Pressupostos 2017

- Igualtat d'indemnització

- Llibres no comptabiles obligatoris

- Obligació d'inscriure la Societats Civils?

- VIDEO - Activitat Professional "Temes pendents Setembre 2016"

- Tancament comptable 2016

- Nou càlcul Acompte IS

- Enquadrament Administrador Mercantil

- Registre Jornada

- Contractació a Menors

- Novetats Impost Societats 2015

- Que fem amb les societats civils?

- opcions per les SCP

- Documentació necessària renda 2015

- Valor cadastras revisat

- Rendes superiors a 8.000€

- Deduccions 1.200€ anuals

- Resolució DGT Interessos de demona en l'Impost sobre Societats

- Campanya renda 2015

- Comunicat d'hisenda sobre la deduibilitat interessos de demora en IS

- 30.000€ exempts de demanar garanties alhora d'ajornar els pagaments d'impostos

- Nous models per la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals

- Informe sobre la deduibilitat dels interessos de demora en l’impost de societats

- Xec Familiar 2016

- Normes per adaptar el control intern i reconeixement de prestacions de maternitat i paternitat

- Estructura i organització territorial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària

- Regulació de la tramitació electrònica automatitzada de prestacions de la Seguretat Social

- Normes per adaptar el control intern i reconeixement de prestacions de maternitat i paternitat

 

A Garvi t'oferim servei d'assessorament Fiscal, Laboral, Mercantil, Comptable, Assegurances, Tràmits Trànsit i servei de Consultoria per mantenir la vostra empresa informada i sempre al dia