FAQ


Garvi: Assessoria Comptable, Assessoria Laboral, Assessoria Fiscal, Assessoria Mercantil, Tràmits Trànsit, Assegurances.

En aquest apartat de FAQ trobareu un recull de les preguntes i respostes més habituals sobre assessorament comptable, laboral, fiscal i mercantil, amb la intenció de donar suport i un bon servei d'assessorament. Esperem que us sigui d'utilitat.

 

- És la forma més ràpida, fàcil i barata de registrar un negoci.
- Es manté el control i la gestió completa de l’empresa.
- No és necessari un procés de constitució prèvia.
- És la forma que requereix menys gestions i tràmits legals, cosa que redueix els costos de l’assessorament.
- Es considera una forma de negoci ideal per a petites empreses i noves empreses promogudes per una sola persona.

- No hi ha diferència entre els actius empresarials i el personal, que responen amb els seus actius presents i futurs als deutes amb tercers.
- Si l'empresari està casat sobre una propietat comunitària, pot resultar que el seu negoci estigui dins del patrimoni del cònjuge.
- Si els beneficis són prou elevats, es paguen més impostos que amb una societat. A partir de 45.000 euros de beneficis anuals compensa crear una empresa.
- Les societats solen oferir una imatge més professional a les entitats financeres i als diferents agents del mercat: clients, administració, proveïdors.
-  Els membres de la família fins a un segon grau de consanguinitat no es poden contractar, sinó que també s’han de registrar com a col·laboradors familiars.

1. Solicitar el certificat digital
2. Model 036: Cens d’empresaris per a autònoms i pimes
3. Alta d’autònoms
4. Alta al ROI – Alta Operadors Intracomunitaris
5. Llicència d’obertura i activitat d’un establiment
6. El llibre de visites de la Inspecció de Treball

La resposta és que sí.
La legislació comunitària i estatal estableix el dret del qual encara no és oficialment autònoma, però en previsió de ser-ho, es considera una subjecte passiu i, per tant, té dret a deduir sense esperar l’IVA acumulat o ingressat per a despeses d’inversió.

Tens dret a sol·licitar un reemborsament, total o parcial, segons la teva situació, quan hagis pagat erròniament quantitats superiors a les previstes al Tresoreria General de la Seguretat Social.
Un cop presentada la sol·licitud de devolució, Tresoreria General de la Seguretat Social tindrà un termini màxim de sis mesos que començarà a comptar el dia següent a la presentació de la sol·licitud.
 
Un cop hagin passat sis mesos no hi ha cap resolució expressa per part del TGSS, es pot entendre que la sol·licitud de devolució es desestima segons el Reglament general per a la col·lecció de la Seguretat Social al número 2 de l'article 45.

La quota mínima per a autònoms 2022 s’estableix en 293,76 euros si no sou beneficiari de bonificacions:
- Si la base de cotització triada és la mínima podràs beneficiar-te d’una reducció en la cotització durant els 12 primers mesos, l'import a pagar serà de 72€
- Si vols optar per una base de cotització superior:
   · 80% dels 12 primers mesos
   · 50% 6 mesos següents
   · 30% 6 mesos següents
- En els casos que el treballador autònom resideix i desenvolupa la seva activitat en un municipi de menys de 5.000 habitants, segons el padró municipal, la bonificació sera de 24 mesos. Haurem de mantenir-nos empadronats durant aquest període de temps en el mateix municipi.

Al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms), les bases mínima i màxima de cotització són, en general, de 960,60 euros i de 4.139,40 euros mensuals, respectivament.
No obstant això, segons les característiques de cada autònom, aquestes bases poden ser diferents.
 
Segons l’edat

A aquests efectes:
- Si a 1 de gener de 2022 encara no s’han complert els 47 anys, podreu escollir qualsevol base de cotització dins dels límits mínims i màxims indicats (960,60 euros i 4.139,40 euros).
- La mateixa norma se us aplicarà si en aquella data teníeu 47 anys i la vostra base de cotització el desembre de 2021 va ser igual o superior a 2.077,80 euros (o si causeu alta al RETA amb posterioritat a aquesta data). Si no es compleixen els requisits indicats, no podreu escollir una base superior a 2.113,20 euros mensuals. No obstant això, podreu escollir una base superior (fins a la màxima de 4.139,40 euros) si exerciteu la vostra opció abans del 30 de juny de 2021 (amb efectes per a l’1 de juliol de 2021), o tret que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-s’hi al capdavant i donar-se d’alta al RETA amb 47 anys (en aquests casos no hi ha limitació de bases).
- Els autònoms que a principis de 2022 ja tenien 48 anys o més només podran escollir una base d’entre 1.035,90 i 2.133,20 euros, sempre que no es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-s’hi al capdavant i donar-se d’alta al RETA amb 45 anys o més. En aquest cas, l’elecció de les bases estarà entre les quantitats de 960,60 i 2.113,20 euros mensuals.
No obstant això, la base de cotització dels treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys hagin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social cinc o més anys, tindrà les següents quanties:
- Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 2.077,80 euros mensuals, s’haurà de cotitzar per una base d’entre 960,60 euros mensuals i 2.113,20 euros mensuals.
- Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.077,80 euros mensuals, s’haurà de cotitzar per una base d’entre 960,60 euros mensuals i l’import d’aquella, amb el límit de la base màxima de cotització.
 
Autònoms societaris i autònoms com a treballadors

Respecte als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2021 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri o superior a 10, la base mínima de cotització serà de 1.266,66 euros mensuals.
De la mateixa manera, els autònoms societaris (autònoms que es donen d’alta al RETA per tenir el control de la seva SL i treballar-hi), excepte els que causin alta inicial al RETA, durant els 12 primers mesos de la seva activitat a comptar des de la data d’efectes de l’alta esmentada, també tindran una base mínima de cotització de 1.266,66 euros mensuals.
 
Tipus de cotització per a 2022

Els tipus de cotització en el RETA per a 2022 són els següents:

 

Concepte

Percentatge

Contingències comunes

28,30 %

Contingències professionals

1,30 %

Cessament de l’activitat

0,90 %

Formació professional

0,10 %

Tipus de cotització total

30,60 %

 

Treballadors de més de 65 anys
Els autònoms restaran exempts de cotitzar a la Seguretat Social, excepte per incapacitat temporal i per contingències professionals, sempre que el 2022 es trobin en alguna d’aquestes situacions:
- Haver complert 65 anys i acreditar 37 anys i 3 mesos cotitzats.
- O bé tenir 66 anys i haver cotitzat 36 anys o més.
En aquests casos, per al 2022, el tipus de cotització per incapacitat temporal és de l’1,50 %.

Bases de cotització per a 2022
La base màxima de cotització en el Règim General per a 2022 és de 4.139,40 euros mensuals i la base mínima, de 1.125,90 euros.
Vegeu les bases màximes i mínimes en funció del grup de cotització a què estiguin adscrits els vostres treballadors:

 

Grup de cotització

Categories professionals

Base mínima mensual

Base màxima mensual

1

Enginyers i llicenciats

1.572,30 euros

4.139,40 euros

2

Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats

1.303,80 euros

4.139,40 euros

3

Caps administratius i de taller

1.134,30 euros

4.139,40 euros

4

Ajudants no titulats

1.125,90 euros

4.139,40 euros

5

Oficials administratius

1.125,90 euros

4.139,40 euros

6

Subalterns

1.125,90 euros

4.139,40 euros

7

Auxiliars administratius

1.125,90 euros

4.139,40 euros

 

 

Base mínima diària

Base màxima diària

8

Oficials de primera i segona

37,53 euros

137,98 euros

9

Oficials de tercera i especialistes

37,53 euros

137,98 euros

10

Peons

37,53 euros

137,98 euros

11

Treballadors menors de divuit anys, de qualsevol categoria professional

37,53 euros

137,98 euros

 

Tipus de cotització per a 2022
Els tipus de cotització en el Règim General per a 2022 són els següents:

 

Concepte

Percentatge

Empresa

Treballador

Total

Contingències comunes

23,60 %

4,70 %

28,30 %

Atur (contracte indefinit, fix discontinu, temporals de discapacitats, formatius, relleu, interinitat)

5,50 %

1,55 %

7,05 %

Atur (contracte de duració determinada)

6,70 %

1,60 %

8,30 %

FOGASA

0,20 %

-

0,20 %

Formació professional

0,60 %

0,10 %

0,70 %

Accidents de treball i malalties professionals

Segons la tarifa de primes inclosa en la D. A. 4a de la llei 42/2006

Hores extraordinàries (força major)

12 %

2 %

14 %

Hores extraordinàries (altres)

23,60 %

4,70 %

28,30 %

 

Treballadors de més de 65 anys
Tipus de cotització per IT derivada de contingències comunes per a treballadors amb 65 anys i 37 anys i 3 mesos o més de cotització, o amb 66 anys o més i 36 anys o més de cotització: 1,50 % (1,25 % a càrrec de l’empresa i 0,25 % a càrrec del treballador).
 
Contractes temporals de duració efectiva inferior a cinc dies
La quota empresarial per contingències comunes s’incrementa en un 40 %.

Aquestes quantitats no estan sotmeses a IRPF ni a cotització.

 

Treballadors en general
Les despeses consumides per l’empresa en concepte de dietes per manutenció, desplaçament i estada del personal són fiscalment deduïbles en l’Impost sobre societats.
Els treballadors, per la seva part, no han de computar cap ingrés, ja que les quantitats que reben no són una retribució, sinó una compensació de les despeses efectivament consumides. No obstant això, aquesta exempció en l’IRPF té uns límits i, en cas de ser superats, els treballadors hauran de declarar la retribució per l’excés:

 

Quantitats exceptuades de gravamen en l’IRPF dels treballadors

 

Concepte

Import

Despeses de desplaçament en transport públic

Les que es justifiquin

Despeses de desplaçament en vehicle del treballador

0,19 euros per km

Despeses per peatge i aparcament

Les que es justifiquin

Despeses d’estada (allotjament)

Les que es justifiquin

 

Despeses diàries de manutenció exemptes (l’excés tributa en l’IRPF)

 

Concepte

A Espanya

A l’estranger

Per desplaçament sense pernoctar

26,67

48,08

Per desplaçament pernoctant

53,34

91,35

 

Conductors de camió
Els conductors de vehicles destinats al transport de mercaderies per carretera que pernocten en un municipi distint al del lloc de treball habitual i al del seu propi domicili –a més de les dietes exemptes per desplaçament i manutenció indicades– també poden rebre una dieta per despeses d’estada, sense necessitat de justificar-les. Al contrari que la resta de treballadors, que sempre han de justificar totes les despeses d’estada perquè en quedin exempts.
Aquesta dieta per estada quedarà exempta de tributació en l’IRPF del receptor, fins als següents límits:
- 15 euros diaris si el desplaçament es produeix a Espanya.
- 25 euros diaris si correspon a desplaçaments a l’estranger.
No obstant això, si el conductor, en lloc de cobrar aquestes dietes, justifica a l’empresa que ha incorregut en despeses superiors i l’empresa els les abona, aquestes també estaran exemptes de tributar en l’IRPF en la seva totalitat.

No us oblideu de computar com a despesa anual la depreciació derivada de l’ús dels vostres actius.
En aquesta taula hi trobareu els coeficients d’amortització.

 

Tipus d’element

Coeficient lineal màxim

Període d’anys màxim

OBRA CIVIL

Obra civil general

2%

100

Paviments

6%

34

Infraestructures i obres mineres

7%

30

CENTRALS

Centrals hidràuliques

2%

100

Centrals nuclears

3%

60

Centrals de carbó

4%

50

Centrals renovables

7%

30

Altres centrals

5%

40

EDIFICIS

Edificis industrials

3%

68

Terrenys dedicats exclusivament a enderrocs

4%

50

Magatzems i dipòsits (gasosos, líquids i sòlids)

7%

30

Edificis comercials, administratius, de serveis i habitatges

2%

100

INSTAL·LACIONS

Subestacions. Xarxes de transport i distribució d’energia

5%

40

Cables

7%

30

Resta d’instal·lacions

10%

20

Maquinària

12%

18

Equips mèdics i assimilats

15%

14

ELEMENTS DE TRANSPORT

Locomotores, vagons i equips de tracció

8%

25

Vaixells, aeronaus

10%

20

Elements de transport intern

10%

20

Elements de transport extern

16%

14

Autocamions

20%

10

MOBILIARI I BÉNS

Mobiliari

10%

20

Llenceria

25%

8

Cristalleria

50%

4

Útils i eines

25%

8

Motlles, matrius i models

33%

6

Altres béns

15%

14

EQUIPS ELECTRÒNICS I INFORMÀTICS. SISTEMES I PROGRAMES

Equips electrònics

20%

10

Equips per a processos d’informació

25%

8

Sistemes i programes informàtics

33%

6

PRODUCCIONS CINEMATOGRÀFIQUES, FONOGRÀFIQUES, VÍDEOS I SÈRIES AUDIOVISUALS

33%

6

ALTRES ELEMENTS

10%

20

Aconseguiu estalvis fiscals per als vostres treballadors i la vostra pròpia empresa utilitzant aquestes retribucions en espècie.

Quadre resum de les retribucions en espècie exemptes d’IRPF

 

Tipus de retribució

Avantatges per a l’empresa

Despeses de formació: accions formatives.

 • Pagament d’algun curs relacionat amb la feina actual o futura a l’empresa duta a terme pel treballador.
 • Estalvi en cotització de la Seguretat Social.
 • No es practica retenció ni ingrés a compte.
 • És despesa deduïble en l’Impost sobre societats.

Pagament d’assegurances mèdiques.

 • L’empresa pot contractar una assegurança de malaltia a favor dels seus treballadors, incloent-hi cònjuge i descendents. Les primes satisfetes no es consideren retribució en espècie, fins al límit de 500 euros anuals per a cada una de les persones assegurades (fins a 1.500 euros quan es tracti de persones amb discapacitat).
 • No es practica retenció ni ingrés a compte.
 • És despesa deduïble en l’Impost sobre societats.

Primes per assegurança d’accident laboral o responsabilitat civil.

 • Les assegurances contractades per l’empresa per cobrir el risc d’accident laboral o de responsabilitat civil sobrevingut als seus treballadors en l’exercici de les seves ocupacions laborals no es consideren retribució en espècie per a aquests.
 • No es practica retenció ni ingrés a compte.
 • És despesa deduïble en l’Impost sobre societats.

Xecs restaurant.

 • L’entrega gratuïta als treballadors de xecs restaurant està exempta en l’IRPF, fins al límit d’11 euros diaris i sempre que la prestació del servei tingui lloc en dies hàbils per al treballador.
 • No es practica retenció ni ingrés a compte.
 • És despesa deduïble en l’Impost sobre societats.

Servei de menjador.

 • En cas que l’empresa ofereixi ella mateixa (o a través de tercers) un servei de menjador o cantina a preus rebaixats, els treballadors no han de tributar per l’esmentada retribució en espècie (sigui el descompte que sigui), ja que es considera exempta en l’IRPF.
 • No es practica retenció ni ingrés a compte.
 • És despesa deduïble en l’Impost sobre societats.

Serveis de transport col·lectiu.

 • El cost del servei d’autobús que l’empresa pugui posar a disposició dels treballadors per desplaçar-se, de forma gratuïta o amb el preu rebaixat, des dels seus domicilis al centre de treball i viceversa no es considera retribució en espècie.
 • No es practica retenció ni ingrés a compte.
 • És despesa deduïble en l’Impost sobre societats.

Serveis de guarderia.

 • Els serveis gratuïts de guarderia (nens de primer cicle d’educació infantil, fins a 3 anys) oferts per les empreses als fills dels seus treballadors no es consideren retribució en espècie.
 • No es practica retenció ni ingrés a compte.
 • És despesa deduïble en l’Impost sobre societats.

Servei d’escolarització.

 • En cas de treballadors d’escoles i instituts d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat o formació professional, està exempta la retribució en espècie derivada de l’escolarització gratuïta o a preus rebaixats dels seus fills en els esmentats centres.
 • No es practica retenció ni ingrés a compte.
 • És despesa deduïble en l’Impost sobre societats.

Xec transport.

 • Estan exemptes de tributació en l’IRPF, amb el límit anual de 1.500 euros per treballador, les quantitats satisfetes per les empreses a les entitats encarregades d’oferir serveis de transport públic col·lectiu en els desplaçaments dels treballadors entre el seu lloc de residència i el centre de treball.
 • També és possible utilitzar “fórmules indirectes”, entregant targetes o mitjans electrònics de pagament perquè els treballadors els utilitzin exclusivament per abonar el cost dels seus desplaçaments.
 • No es practica retenció ni ingrés a compte.
 • És despesa deduïble en l’Impost sobre societats.

La prestació cobreix l’atenció sanitària en casos de maternitat, malalties comunes o professionals i accidents, siguin o no laborals. 
També inclou els serveis complementaris necessaris per completar els beneficis mèdics i farmacèutics, especialment la rehabilitació física necessària per aconseguir la recuperació professional completa dels treballadors.

 

Prestacions de maternitat 
En la prestació per maternitat tenen dret a descansar en situacions de maternitat, adopció, foment o tutela d’un familiar 
La prestació per maternitat et dona dret a una subvenció durant 16 setmanes ininterrompudes des del mateix dia que comença el període de descans 
En benefici, la mare pot optar per transferir el dret a 10 d’aquestes 16 setmanes de permís a l’altre progenitor. En qualsevol cas, les 6 setmanes immediatament després del part seran un descans obligatori per a la mare. 
 
El benefici econòmic a rebre és del 100% de la base reguladora corresponent.

 

Prestacions de paternitat 
Els requisits per al servei requerit s’han d’afiliar i registrar o en una situació assimilada a l’alta, tenir coneixement del pagament de les taxes per compte propi i tenir un període mínim de cotització de 180 dies cobert dins dels 7 anys o 360 immediatament anteriors al llarg del treball. la vida. 
 
La durada de la prestació serà de 16 setmanes.

 

Benefici de risc durant l’embaràs
Aquest benefici financer, que es considera derivat de contingències professionals, ofereix cobertura de seguretat social a les dones autònomes embarassades que han estat interrompudes en la seva activitat professional pel risc que influeixi negativament en la seva salut o en la del fetus i que tinguin el corresponent informe certificat del Servei de Salut Pública.
 
L’import de la prestació és del 100% de la base reguladora.

El dret a la prestació comença l’endemà del dia en què s’expedeix el certificat mèdic necessari, tot i que els beneficis econòmics es generaran a partir de la interrupció de l’activitat professional i duraran sempre que l’autònom no es pugui incorporar o fins a l’inici del permís de maternitat. 
 
Aquesta prestació no es pot produir mai al mateix temps que la de la discapacitat temporal, essent necessària per renunciar a una o a l’altra. 
La gestió i el pagament de la prestació serà a càrrec de l’entitat gestora o de l’entitat mútua amb la qual el treballador autònom ha formalitzat la cobertura de contingències professionals, ja sigui obligatòria o voluntària.

 

Prestació per incapacitat permanent
La prestació per incapacitat permanent està destinada a cobrir la pèrdua d’ingressos salarials d’aquells treballadors autònoms que no puguin continuar treballant ja que han estat afectats per una malaltia o accident que els incapacita per a la pràctica professional d’una manera presumptament definitiva. 

La base reguladora de la discapacitat permanent per a una discapacitat derivada de contingències professionals serà equivalent a la base de cotització del treballador a la data de l’acte causant.

 

La jubilació dels treballadors autònoms
Les condicions de jubilació dels treballadors autònoms es calculen a partir de les mateixes regles genèriques que afecten tots els treballadors: 
 
Edat de jubilació dels treballadors autònoms: 66 anys, que augmentaran gradualment fins als 67 anys fins al 2027. 
S’estableix una jubilació anticipada voluntària per a treballadors autònoms a partir dels 63 anys i amb un mínim de 35 anys. 
Període mínim de cotització: 15 anys, dels quals almenys 2 han d’estar dins dels darrers 15 anys de treball. 
Import: dependrà de l’import que s’hagi cotitzat en la taxa per compte propi i del nombre d’anys enumerats.

 

Durant l’any:
2021 - Edat de jubilació: 66 anys
2022 - Edat de jubilació: 66 anys i  2 mesos
2023 - Edat de jubilació: 66 anys i 4 mesos
2024 - Edat de jubilació: 66 anys i 6 mesos
2025 - Edat de jubilació: 66 anys i 8 mesos
2026 - Edat de jubilació: 66 anys i 10 mesos
A partir de 2027 - Edat de jubilació: 67 anys

 

Període mínim de cotització o període de càlcul


Durant l’any:
2021 - Temps computat: 288 mesos (24 anys)
A partir de 2022 - Temps computat: 300 mesos (25 anys)

 

Per obtenir una pensió mitjana, és a dir, una pensió digna, han d’augmentar la seva base de cotització abans dels 47 anys d’acord amb les bases i els tipus de cotització vigents el 2017, de manera que a partir dels 48 anys, la quota mensual per compte propi va ascendir a almenys entre 500 i 600 euros, segons si trien o estan obligats a contribuir per cessament de l’activitat i / o accidents laborals i malalties professionals.

 

JUBILACIÓ ACTIVA
Per combinar el salari i la pensió, cal que hagi arribat a l'edat ordinària de jubilació, el percentatge aplicable a la base reguladora per determinar l'import de la pensió causada pel 100%, és a dir, es requereix la pensió completa. A més, aquesta opció no serà possible en el cas de jubilacions anticipades o bonificacions per a treballs dolorosos o tòxics. 
 
Optant per aquesta modalitat, es cobrarà el 50% de la pensió corresponent segons l’import inicial del reconeixement. Amb el final del contracte o activitat i l’arribada de la jubilació final, el treballador rebrà el 100% de la pensió més el suplement mínim al qual tenia dret.

a. Diners que invertirem. 
b. Responsabilitat envers els creditors potencials. 
c. Nombre de socis. 
d. Fiscalitat. 
e. Complicacions administratives (i cost d’aquest). 
f. Cost / capital social. 
g. Imatge que vull tenir al mercat. 
h. Requisits legals (bancs, agències de viatges, contractes d’administració ...). 
i. Possibilitat d'obtenir subvencions.

 

 

Nº mínim socis

Capital mínim

Max % de capital de 1 soci

Responsabilitat

Tipus de socis

Societat de Responsabil. Limitada S.L.

1

3.000 € 100% desemborsat

No existeix límit

limitada al capital aportat

Capitalistes i/o treballadors

Societat Anònima S.A.

1

60.000 € 25% desemborsat. Resta en 5 años

No existeix límit

limitada al capital aportat

Capitalistes i/o treballadors

Societat Cooperativa Coop.

3

Segons estatuts. En algunes CCAA hi ha un mínim

1/3

limitada al capital aportat

treballadors

Societat limitada laboral S.L.L.

3

3.000 € 100% desemborsat

1/3

limitada al capital aportat

51% treballadors

Societat Anònima Laboral S.A.L.

3

60.000 € 25% desemborsat. Resta en 5 anys

1/3

limitada al capital aportat

51% treballadors

Es recomana crear una empresa en el moment de qualsevol de les circumstàncies següents:
a. El projecte necessita grans inversions. 
b. El negoci està generant un nivell considerable de beneficis. 
c. La vostra competència està formada majoritàriament per empreses.

1. El pla de negoci abans de la creació d’una empresa 
2. Decanteu la forma jurídica més convenient 
3. Consulteu el nom de l’empresa al Registre Mercantil 
4. Un compte bancari únic i exclusiu per a la societat 
5. Elaboració dels estatuts, un dels passos més importants per crear una empresa 
6. L’acord de socis per assegurar el control de l’empresa 
7. Escriptura davant de notari, moment clau entre els passos per iniciar un negoci 
8. Alta a Hisenda i NIF provisional 
9. Inscripció de l'empresa al Registre Mercantil 
10. Sol·licitud definitiva NIF. L’últim dels passos per iniciar un negoci 
11. Comunicació de la constitució de l’empresa a la seguretat social

Els criteris de deducció són:  
- Han de ser despeses relacionades amb l’activitat econòmica o, com diu el Hisenda, que se’n veuen “afectades”. 
 
- S'han de justificar adequadament amb les factures corresponents. De vegades poden valer rebuts o factura simplificada sempre que apareguin totes les vostres dades fiscals. 
 
- La PIME ha de registrar als seus llibres de comptabilitat i al compte de pèrdues i guanys d’acord amb l’article 3 de l’article 11 de la Llei de l’impost sobre societats (LIS).  
 
- La imputació de despeses deduïbles es farà en el període impositiu en què es meriten.

 

L’article 15 de la regla IS estableix inequívocament una sèrie de despeses que no es consideren deduïbles i, per tant, no podreu incloure com a tals a les vostres declaracions d’impostos IS (model 200 i model 202). Aquestes despeses són:  
 
- La remuneració dels fons propis de l’empresa: distribució de dividends, fons de pensions, primes d’assistència conjunta, etc. 
 
- Despeses derivades de la comptabilitat de l’Impost sobre societats. 
 
- Multes i sancions penals i / o administratives, així com recàrrecs a pressió i recàrrecs extemporànies de declaracions, liquidacions i auto-liquidacions. 
 
- Amortitzacions i disposicions que superin els límits legalment establerts. 
 
- Pèrdues en el joc. 
 
- Les donacions i les liberalitats tampoc són deduïbles generalment, tret de les despeses de relacions públiques, el personal de l'empresa, la promoció de béns i serveis i les despeses relacionades amb els ingressos. 
 
- Despeses derivades d’operacions realitzades en paradisos fiscals. 
 
- Despeses financeres acumulades en el període impositiu.

Les pimes constituïdes en qualsevol de les seves formes legals tenen una sèrie d’obligacions fiscals i comptables. Entre aquests últims hi ha la presentació dels comptes anuals al Registre Mercantil.

Els comptes anuals es formularan cada 12 mesos, excepte en els casos de constitució de la PIME, dissolució o canvi de data de tancament de l’exercici comptable. Aquesta formulació es farà en un termini màxim de tres mesos un cop tancat l'any. En circumstàncies habituals, parlem del 31 de març com a data límit per a la formulació dels comptes anuals sempre que l'any coincideixi amb l'any natural.  

Encara hi ha dos passos intermedis entre la formulació dels comptes anuals i la seva presentació; 
- primer, la legalització dels llibres de comptabilitat de la PIME al Registre provincial de Mercantil, sota la fórmula de presentació, telemàtica en el període màxim de quatre mesos a partir del final de l'any; 
- segon, l’aprovació dels comptes anuals a l’Assemblea General de socis o accionistes des de la qual s’expedirà el certificat d’aprovació de comptes anuals, document de presentació obligatori al Registre Mercantil i sobre el qual el registrador comercial posarà la lupa. Aquest certificat inclourà el nom de l’empresa, el lloc de l’Assemblea General, les especificacions de l’acord d’aprovació, el format d’aquests comptes i la signatura dels administradors de l’empresa. 
 
Després de l’aprovació dels comptes anuals, l’empresari o l’administrador té un mes per presentar els comptes anuals al Registre Mercantil del domicili social d’acord amb l’article 279 de la Llei de societats de capital i l’article 365 del Reglament del registre mercantil. La data de presentació o dipòsit dels comptes anuals compleix generalment el 30 de juliol en cas que l'any sigui paral·lel a l'any natural.

La Societat Civil és un contracte de col·laboració privada entre dues o més persones que volen desenvolupar conjuntament una activitat amb ànim de lucre. 
 
Aquestes persones podran triar entre contribuir al treball, cosa que els converteix en "socis industrials", i / o béns o diners, cosa que els converteix en "socis capitalistes". 

És una opció recomanada en petites empreses que gairebé no requereixen inversions i en què es prefereix optar per una gestió senzilla. Tot i això, és una opció rara. 
 
Tanmateix, la societat civil, tot i que també té un patrimoni comunitari, està constituïda "expressament" per a la seva intervenció en trànsit comercial per obtenir beneficis, cadascun dels socis aportant els béns, diners o treballs necessaris. 
 
Des del 2016, les empreses civils amb finalitat comercial, és a dir, que desenvolupen una activitat econòmica, han hagut de pagar impostos a les empreses, mentre que anteriorment ho havien de fer pel règim d’impost sobre la renda de les persones físiques.

 

Característiques de la societat civil 2021 


- Contracte de societat civil privada, on es detalla l’activitat empresarial, les aportacions de cada soci, que poden ser en diners o en espècie, el percentatge de participació que cada soci té en benefici i pèrdua, el sistema d’administració i representació i les causes de liquidació i dissolució. La seva constitució es recomana en actes públics, necessaris quan es proporcionin drets immobiliaris o reals.
-  Mínim de dos socis. 
- La responsabilitat dels socis pels deutes contra tercers és personal i il·limitada, és a dir, un cop liquidats els actius de l’empresa, si no arriba per cobrir els deutes, responen amb els seus actius presents i futurs. I ho fan conjuntament davant de tots els deutors que puguin existir. 
- La societat civil tributa sobre l’impost sobre societats pel qual ha de mantenir una comptabilitat com si es tractés d’un S.L. i presenta els seus llibres i comptes anuals al Registre Mercantil. 
-  Règim de la Seguretat Social: els socis s’han de registrar als treballadors autònoms, excepte en casos excepcionals. Mantenen el dret a beneficiar-se de la tarifa plana de 60 euros si compleixen els requisits. 
- La societat civil no té personalitat jurídica pròpia. 
- Es regeix pel Codi comercial en matèria comercial i pel Codi civil pel que fa a drets i obligacions. 
- Cada soci està endeutat amb l’empresa per la contribució recaptada en el contracte i els interessos corresponents en cas de retard. També responen per danys que es puguin causar. En canvi, la societat civil respon als seus socis per les quantitats aportades i les obligacions que es podrien haver contractat. 
- La societat civil admet diverses formes d’administració i representació: administrador únic, administradors conjunts (tothom ha de signar) o solidaritat (la signatura d’un, que obliga la societat, és suficient). En el cas de deutes contra tercers contractats per l’empresa, l’administració ha de tenir els poders necessaris per representar-la.
- Una societat civil s’extingeix quan compleix la durada estipulada en el contracte, mitjançant la finalització del seu propòsit o activitat corporativa, quan no es compleixin les contribucions, per mort, insolvència, o incapacitació d’un soci o per confiscació d’actius socials a causa dels deutes d’un soci.

 

Avantatges i desavantatges de la societat civil

 

Avantatges: 
 
- Constitució formal més senzilla i barata que una empresa comercial, no essent necessària la publicació pública davant un notari o el registre al Registre Mercantil (excepte en el cas de les contribucions en forma de drets immobiliaris o reals) o la contribució d’un capital inicial mínim. . 
- Comptabilitat i gestió d’impostos més fàcil que un SL . 
- Permet contribuir per la tarifa plana i la quota mínima en el règim autònom de la Seguretat Social, així com l’accés a la capitalització de l’atur, tot i que des d’octubre de 2015 aquesta última opció també està permesa als membres d’un SL 
- És una fórmula àgil de col·laboració entre els treballadors autònoms, sobretot si la inversió a realitzar és petita.

 

Inconvenients: 
 
- Responsabilitat il·limitada dels socis per deutes amb tercers. 
- No ofereix la mateixa imatge de permanència i solidesa que una societat limitada.

El pas inicial i diferencial per establir una societat civil és la signatura del contracte privat entre les parts o el contracte de constitució. A partir d’aquí, els procediments per establir una societat civil són similars als d’altres formes legals: 
 
- Fiscalitat: obtenció del NIF i baixa de l’IAE, model 036 
- Impost de transmissió i Actes legals documentats: 1% del valor de les mercaderies aportades si existeixen. 
- Inscripció a la Seguretat Social: baixa en el règim especial dels treballadors autònoms i sol·licitud del nombre d’empresaris en cas d’anar a contractar treballadors 
- Inscripció a l’ajuntament: obtenir la llicència d’obertura si s’escau

1. Dissolució:


Per dissoldre una empresa, s’han de produir algunes de les causes que s’especifiquen en la Llei de societats de capital. 

És a dir, l’acord de l’Assemblea General dels socis, causes de drets complets, pas del temps establert als estatuts o un any des de l’adopció de l’acord de reducció de capital per sota del mínim legal. 

A més, hi ha diverses causes legals per les quals també es pot arribar a aquest punt: 
- Quan cessa l’exercici de l’activitat / s de la finalitat corporativa. 
- Quan és impossible aconseguir el final social. 
- Quan els òrgans socials de la societat estan paralitzats. 
- Quan conclou l’empresa que constitueix l’objecte de l’empresa. 
- Quan hi ha pèrdues que fan que el patrimoni net de l’empresa sigui inferior a la meitat del capital social. 
- O perquè aquest capital social està per sota del mínim legal establert. 
- També quan el valor nominal de les accions o accions sense vot superi la meitat del capital social. 
En qualsevol cas, la dissolució de la societat és només el primer pas del procés que cal seguir per extingir-la. 

Va confirmar la circumstància que permet la dissolució, serà la Junta General, per acord, qui ho confirma. A partir d’aquí s’obrirà el procés de liquidació de l’empresa, del qual parlem més enllà. 

Aquest acord us ha d’establir en escriptura pública i estar registrat al Registre Mercantil, de manera que implicarà despeses addicionals. 
I vés amb compte! perquè si ens trobem davant d’una Companyia de Responsabilitat Limitada (SL) l’acord s’ha de constituir per la majoria dels socis que formen, com a mínim, 1/3 del capital social. I si ens trobem davant d’una empresa pública limitada (SA), només serà necessària la majoria ordinària, la meitat més 1.


2. Liquidació


Només quan l’empresa no manté deutes o crèdits pendents, la dissolució i la liquidació es poden fer simultàniament. 

En aquest segon pas, s’han de realitzar totes les operacions pertinents per convertir els actius de l’empresa en diners líquids amb els quals afrontar el pagament dels deutes que subsisteixen. 

I, la liquidació de l’empresa no implica la caducitat dels compromisos adquirits amb el pas del temps. De fet, seran els contractes de cadascun dels deutes els que especificaran fins on arriba la seva executivitat. 

En aquesta nova etapa, els administradors perden la seva posició i es converteixen en "liquidadors", si no hi ha altres designats als estatuts o elegits pel Consell, o designats per un òrgan judicial (en cas de fallida). 

S’encarreguen de garantir que aquest procés es realitzi amb la màxima garantia i que els actius no es disminueixin sempre que no es paguin als creditors. Un cop pagats, l’excedent es distribuirà als socis, en proporció al que s’inverteix. 
 Posteriorment, la dissolució haurà de registrar-se al Registre Mercantil i, a partir d’aquest moment, incorporar l’etiqueta “en liquidació” al nom de l’empresa.  

En aquest moment del procés, l’empresa encara es podia reactivar sempre que la causa que va provocar la dissolució hagués desaparegut, si el patrimoni comptable no és inferior al capital social i sempre que el pagament de la taxa de liquidació no hagi començat als socis. 

Quan s’hagin realitzat totes les operacions pertinents per liquidar l’empresa, es prepararà un Saldo de liquidació final, que reflecteixi el total d’actius de l’empresa. Aquest document haurà de ser aprovat per la Junta General. 
 
A partir d’aquí es presentaran les taxes de liquidació a pagar a cada soci, que es determinaran proporcionalment a la seva participació en el capital social. 

 

3. Extinció

 

Un cop finalitzada la fase de liquidació, arribem a la tercera i última fase per dissoldre una societat, extinció. On caldrà elevar-se a l'escriptura pública: 
 
La constatació que el termini establert per a la impugnació de l’acord que accepta l’equilibri de liquidació final s’ha acabat sense cap problema obert o pendent. 
La constatació que els deutes s’han pagat amb els creditors o, en cas contrari, l’apropiació dels crèdits pertinents per afrontar-los. 
De la mateixa manera, s’ha de registrar la taxa de liquidació de cada soci. 
Amb totes aquestes dades, s’ha d’inscriure al registre mercantil corresponent, procedent de l’entrada de cancel·lació del registre. Serà l’últim acte que apareix al full de registre de l’empresa.   
 
A partir d’aquest moment no es podrà fer cap moviment ja que la societat ja s’ha extingit i, per tant, la possibilitat de registre deixa d’existir. 
 
Tingueu en compte que, en la mesura que hi hagi una taxa de liquidació a distribuir entre els socis, també hi haurà l’obligació de pagar l’1% per les operacions fiscals davant l’òrgan corresponent de la tresoreria autònoma. 
 
A més, als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques, segons si el percebut és superior o inferior a la vostra inversió en el capital social de l’empresa, es revelarà un benefici o una pèrdua de capital declarable en ingressos. 
 
Baixeu a l'Agència Tributària 
En el termini màxim d’un mes després del registre de l’extinció de l’empresa, s’ha de retirar l’entitat del Cens d’Empresaris completant el model 036. 
 
Es preveu el mateix terme per donar-se de baixa de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, si hi ha l’obligació de pagar-lo, mitjançant el model 840. 
 
I vés amb compte!  perquè això no eximeix de complir la presentació i liquidació de les obligacions fiscals pendents. Tampoc exclou de la liquidació de l’Impost sobre societats o l’IVA 
 
Per últim, recordeu que també s’han d’acomiadar tots els treballadors de la societat i, si ho fan, s’ha de tancar el centre de treball on es desenvolupa l’activitat.

Les empreses constituïdes a partir de l’1 de gener de 2013 gaudiran de dos anys amb una escala reduïda en l’impost sobre societats. S’aplicarà en el primer període d’impost en què la base impositiva sigui positiva (i per tant ens obliga a pagar l’impost sobre societats) i en el següent. 
 
- Tipus del 15% per a la base impositiva entre 0 i 300.000 euros. 
- Tipus del 20% per a la base impositiva restant. 

 

Aquests tipus representen una millora interessant respecte a les escales aplicables a l’impost sobre societats a les petites empreses: 
 
- Empreses de reduïda dimensió I (xifra de negoci inferior a cinc milions d'euros, personal inferior a 25 treballadors i que mantenen o creen llocs de treball): 
20% per als primers 300.000 euros 
25% per a la base impositiva restant. 
- Empreses de reduïda dimensió II (xifra comercial inferior a deu milions d'euros): 25% per als primers 300.000 euros i 25% per a la base impositiva restant. 
Quan el període impositiu sigui inferior a un any, el límit de 300.000 euros es reduirà proporcionalment al nombre de dies. 
 
Serà un requisit necessari que la societat es consideri l’inici d’una activitat econòmica. Per tant, no s’admetran els casos següents: 
 
- Activitat econòmica realitzada prèviament per altres persones o entitats relacionades i transmesa, per qualsevol títol legal, a l’entitat de nova creació. 
- L’activitat econòmica exercida, durant l’any anterior a la constitució de l’entitat, per una persona física que té una participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l’entitat de nova creació superior al 50%. 
- Empreses que formen part d’un grup segons l’article 42 del Codi comercial.

Deixar una empresa inactiva és una opció prèvia a la seva liquidació i dissolució. La inactivitat s’utilitza sovint quan arriba un període de “vacas flacas” i la rendibilitat cau, però definitivament no voleu acabar amb el negoci. 
 
L’empresari assegura una mena de letargia que es pot allargar amb el temps i estalvia els costos que comporta tant la dissolució de l’empresa com els incorreguts per la constitució posterior, en cas que vulgueu tornar a desenvolupar l’activitat econòmica. 
 
D’aquesta manera, el negoci es queda en “stand by”. 

Però no heu d’equivocar-vos en pensar que al no tenir activitat esteu exempts de tota responsabilitat. De fet, les empreses inactives estan obligades a complir amb algunes obligacions que no haureu d’ignorar si esteu pensant en aquesta opció per a la vostra empresa. 

Tindreu un any per reprendre l’activitat o dissoldre definitivament la societat. 
 
Això s’estableix a l’article 363.1 a) de la Llei de societats de capital: “La societat de capital s’ha de dissoldre mitjançant la cessació de l’exercici de l’activitat o activitats que constitueixen la finalitat corporativa. En particular, s’entendrà que el cessament s’ha produït després d’un període d’inactivitat superior a un any ”. 
 
Això vol dir que, després d’aquest període, l’administrador ha de convocar l’Assemblea General en dos mesos per continuar amb el procés d’extinció de l’empresa. 
 
I tingueu molta cura, perquè si no ho feu, aquest administrador es converteix en responsable subsidiari dels deutes contractats des d’aquest moment per l’empresa. 

En el moment en què es declari la inactivitat, no hi haurà "despeses deduïbles" per a la vostra empresa, ja que no hi ha cap activitat per vincular-les. 
En cas que l’empresa hagi estat inactiva durant tot el període, quan presenti el document, heu d’omplir la casella 00026 de “Entitat activa”. Això implica que a partir d’aquest moment el compte de pèrdues i guanys està desactivat i només podeu indicar el balanç. 
 
Aprovació i presentació dels comptes anuals 
Mercantil parlant, es manté l’obligació de mantenir la comptabilitat, legalitzar els llibres, aprovar comptes anuals per part de l’Assemblea General i dipositar-los al Registre Mercantil. 
 
Baixa al RETA 
Els socis i administradors de treball poden subscriure's del RETA si no desenvolupen una altra activitat per la qual han de ser responsables.

PARLEM?  

En què et podem ajudar? Contacta amb nosaltres per a qualsevol consulta que ens vulguis fer:

  Enviar mail   Trucar   WhatsApp

Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M

Oferim servei d'assessorament, Assessoria Laboral, Assessoria Comptable, Assessoria Fiscal, Assessoria Mercantil, Tràmits Trànsit vehicles, Assegurances